KELSTON VISIONING PROJECT

Fakamatala puipuitu‘a ki he Liliu Leá

Kuo loto taha ‘a e kau Puleako ‘o e ngaahi ako‘anga ‘i Kelston ‘e hoko ‘a e Kelston Learning Campus ke ne fakaivia ha ngaahi halanga fakaako ‘i he feitu‘u ko iá mo fakalahi ‘a e ngāue fakataha ‘a e ngaahi ‘apiakó. ‘Oku kau heni ‘a e:

  • Kelston Girls’ College
  • Kelston Boys’ High School
  • Kelston Intermediate School
  • St Leonards Road School

Ko ha faingamālie ‘eni ke toe lahi ange ai e fengāue‘aki ‘a e ngaahi ‘apiako ko ‘ení ‘i he ngaahi ‘ēlia hangē ko e fa‘unga lēsoní (curriculum), tu‘unga lavame‘á, tūkunga fakatakí, mo‘ui leleí mo e tu‘unga lelei ‘o e mo‘uí.

Na‘e fakahoko ha fuofua fakatalanoa mo e komiunitií ‘i he 2019 pea na‘e ‘omai ai ‘a e lau ‘a e komiunitií fekau‘aki mo e ngaahi lelei mo e ngaahi pole ‘o ha ako‘anga Learning Campus ‘i he feitu‘u ko iá. Hili ení, na‘e ‘omai leva ‘e he Ministry of Education ha ngaahi founga ‘e fā ke fili mei ai ki hano fokotu‘utu‘u ‘o ha ako‘anga ‘oku fevahevahe‘aki.

  • Founga 1: Fakahiki ‘a Kelston Boys’ High School mo e Kelston Intermediate School ki he feitu‘u ‘oku lolotonga tu‘u ai ‘a e Kelston Girls College.
  • Founga 2: Fakahiki ‘a e Kelston Boys’ High School ki he feitu‘u ‘oku lolotonga tu‘u ai ‘a e Kelston Girls’ College. Tu‘u ma‘u ‘a e Kelston Intermediate School ‘i hono tu‘u‘anga lolotongá.
  • Founga 3: Fakahiki ‘a e Kelston Girls’ College mo e Kelston Intermediate School ki he tu‘u‘anga lolotonga ‘o e Kelston Boys’ High School.
  • Founga 4: Fakahiki ‘a e Kelston Girl’s College ki he tu‘u‘anga lolotonga ‘o e Kelston Boys’ High School. Tu‘u ma‘u ‘a e Kelston Intermediate School ‘i hono tu‘u‘anga lolotongá.

‘Oku mahu‘inga ke manatu‘i ‘e kei tu‘u mavahevahe pē ‘a e ngaahi ‘apiakó ‘i he kotoa ‘o e ngaahi foungá, ‘o tatau ai pē kapau ‘oku nau ‘i he feitu‘u tatau. ‘Oku ‘uhinga ‘eni tenau kei tauhi pē honau tu‘unga ‘ilo‘i‘anga makehé mo honau teungá. ‘E lava ke fevahevahe‘aki ha ngaahi tafa‘aki kehe hangē ko e fa‘unga lēsoní, kau ngāué, ngaahi falé.

‘E kei tu‘u ma‘u pē ‘a e Ko Taku Reo (Ako‘anga ki he Tulí) mo e Rūaumoko marae ‘i honau tu‘u‘anga lolotongá ‘i he kotoa ‘o e ngaahi foungá.

‘E tu‘u ma‘u pē ‘a e St Leonards Road School ‘i hono tu‘unga lolotongá ka te ne vahevahe atu ‘a ‘ene ngaahi lēsoní, nāunaú, mo e ‘inasi ‘i he ngaahi fale ‘oku fevahevahe‘akí.

‘E tu‘u ma‘u pē ‘a e Kelston Primary School ‘i hono tu‘u‘anga lolotongá ‘o hokohoko atu ‘a ‘ene ngāue fakataha mo e ngaahi ‘apiako kehé. Te nau lava ‘o ‘inasi ‘i he ako‘anga ‘oku fevahevahe‘akí ‘i ha fokotu‘utu‘u ‘oku nau kau fakataha ki ai.

Ko e saveá ko ha faingamālie ia kiate koe ke ‘omai ai ha‘o fakakaukau fekau‘aki mo e ngaahi me‘a ko ‘eni ‘e fā ke fili mei aí pea tokoni ke fakafōtunga ‘a e ngaahi ola ‘o e Kelston Vision Project.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o ngaahi fehu‘i, kātaki ‘o ‘oua na‘á ke tatali ka ke ‘īmeili mai kiate kimautolu ‘i he: jordan@dandgconsulting.co.nz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: